logo - Svatba v Chorvatsku - SvatbyCro

Svatba u moře podle vás

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s provozem služby může ze strany Správce (z popudu uživatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob uložených Uživatelem v rámci služby. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že Uživatel v těchto případech vystupuje jako správce osobních údajů a Poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů pověřuje Uživatel jako správce osobních údajů tímto Poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů, a to za podmínek níže uvedených.

Ke zpracování osobních údajů Správcem bude docházet po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb.

Kategorií subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou Správcem zpracovávány, jsou zejména zákazníci, klienti či jiné osoby ve smluvním nebo obdobném vztahu k uživateli (dále jen „klienti“), př. i zaměstnanci Uživatele. Správce bude zpracovávat všechny typy osobních údajů klientů, popř. i osoby, které Uživatel uloží či jinak zmíní v rámci služby.

Účelem zpracování osobních údajů Správcem je plnění smlouvy o poskytování služeb. Ke zpracování osobních údajů získaných využíváním Propojených webů a aplikací bude docházet pomocí automatizovaných postupů spočívajících v zaznamenání, uložení, omezení či výmazu, ke zpracování osobních údajů získaných za účelem poskytnutí konkrétních služeb z webů https://svatbavchorvatsku.anipiip.com/ pak po konkrétní domluvě a se souhlasem Uživatele – klienta.

Správce bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud Uživateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na Uživatele vztahuje. Pokyny Uživatele mohou být obsaženy také ve smlouvě o poskytování služeb. Po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb je Správce coby poskytovatel služeb povinen všechny osobní údaje vymazat (v případě písemné žádosti ze strany Uživatele), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bezpečnost serverové aplikační vrstvy počítačových programů umístěných na serveru Správce coby poskytovatele se odvíjí do značné míry také od výběru počítačového(ých) programu(ů) provedeného pro účely provozu serveru, včetně aktuálnosti takového(vých) počítačového(vých) programu(ů). Poskytovatel není původcem takového(vých) počítačového(vých) programu(ů) a jejich vývoj a provoz je zajišťován třetími osobami. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečnostní rizika spojená s neprovedením technických opatření po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb za účelem zabezpečení osobních údajů.

Sám poskytovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního ústního nebo obecného písemného povolení Uživatele. Uživatel tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů poskytovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění povinností poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb, zejména osob napomáhajících při provozu zařízení poskytovatele.

Poskytovatel informuje uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem Uživatele provedl určité činnosti ve věci zpracování osobních údajů, tento další zpracovatel osobních údajů zodpovídá za zacházení s poskytnutými údaji samostatně, zejména za poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky nařízení.

Poskytovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů.

Poskytovatel bude Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností Uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení, a to na náklady Uživatele. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči poskytovateli poskytovatel bez zbytečného odkladu postoupí na Uživatele.

Poskytovatel bude Uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má poskytovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvním ujednání stran.

Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů na straně svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji.

Poskytovatel se zavazuje, že poskytne Uživateli na náklady Uživatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytování služeb, a umožní na náklady Uživatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil, a k těmto auditům přispěje, a to včetně upozorňování Uživatele, že jeho pokyn podle názoru poskytovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Bez ohledu na výše uvedené, smluvní strany se dohodly, že poskytovatel nemůže poskytnout a ani neposkytne Uživateli takový přístup k serveru poskytovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů poskytovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů či jiných dat zajišťovaných poskytovatelem, včetně těch případů, které by mohly vést ke kompromitaci serveru poskytovatele. Výši odměny poskytovatele za poskytnutí součinnosti Uživateli podle tohoto článku upraví zvláštní dohoda stan.

V případě vzniku újmy na straně Uživatele v souvislosti s odpovědností Poskytovatele za porušení jeho povinností v oblasti ochrany osobních údajů, nejedná-li se o újmu způsobenou Poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé uživateli (včetně újmy vzniklé v důsledku správních sankcí) tak, že celková náhrada újmy je omezena částkou skutečně uhrazenou Uživatelem Poskytovateli za poslední tři měsíce před vznikem takové újmy, nejméně však 100,- Kč.

Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti, že úhrnná předvídatelná újma (včetně újmy vzniklé v důsledku správních sankcí), jež by mohla Uživateli v důsledku porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů poskytovatelem vzniknout, může činit maximálně částku skutečně uhrazenou Uživatelem poskytovateli za poslední tři měsíce před vznikem takové újmy, nejméně však 100,- Kč.

INFORMACE A ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT

https://svatbavchorvatsku.anipiip.com/ provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností.

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
   2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů…
 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a https://svatbavchorvatsku.anipiip.com/, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní služby a osoby zajišťující pro správce technické či jiné služby související s provozem služby Serveru, včetně provozu software a ukládání dat.
  2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  3. Sám Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Závěrečná ustanovení

Od 25. května je v platnosti Evropský zákon o ochraně dat (GDPR). Při ukládání a zpracovávání Vašich osobních údajů Vám chceme poskytnout následující informace.

Na našem webu můžete mít otevřený účet. Při otevření účtu jste zadali některé z Vašich osobních údajů, které byly nezbytné pro využívání služeb, přístupu k zaheslovaným rubrikám či Propojeným serverům a aplikacím, nebo splnění jiného našeho závazku. Tato data jsou uložena ve Vašem uživatelském profilu a jsou chráněna heslem. Když jste otevřeli svůj účet, mohli jste také zvolit možnost zasílání našich oznámení a propagačních zpráv.Některé Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro provedení objednávky poskytovaných služeb, jsou sdíleny s našimi obchodními partnery odpovědnými za konkrétní části obchodního procesu, např.: doručovací služba získá Vaše jméno, příjmení, adresu doručení, e-mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo. Pomocí služby bankovních sektorů se získávají data jako Vaše jméno, příjmení, adresa, číslo a jiné informace o Vašem bankovním účtu. Služba platebních karet získává Vaše jméno, e-mailovou adresu a částku objednávky, atp. Třetím stranám mohou být poskytnuty pouze takové Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našeho závazku. V žádném případě nebudou Vaše osobní údaje k dispozici třetím osobám, které nejsou v obchodní či jiné spolupráci s poskytovatelem služeb Serveru. Přenos osobních údajů se provádí digitálně, ve zcela výjimečných případech osobně a co nejdiskrétněji pověřeným pracovníkem Serveru. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů o získání a předávání Vašich osobních dat se informujte prostřednictvím uvedených kontaktů.Kdykoli, prostřednictvím svého profilu máte přístup k uloženým datům a můžete je změnit. Můžete zde také přidat nebo odebrat oprávnění pro zasílání oznámení elektronickou poštou. Smazání uživatelského účtu, stejně jako odstranění všech Vašich uživatelských dat (pokud nemáte aktivní objednávky) lze vyžádat prostřednictvím uvedených kontaktů.

Poskytovatel je oprávněn smluvní podmínky změnit i bez předchozího upozornění uživatele.

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí VP.

Tyto smluvní podmínky plně nahrazují všechny předchozí smluvní podmínky či pravidla užívání služeb

Svatba v Chorvatsku | Svatební obřad | Svatba u moře | Svatba v zahraničí | Registrované partnerství | Životní partnerství | Svatba homosexuálů v Chorvatsku | Obnovení manželského slibu | Symbolická svatba | Právně platná svatba | Svatební služby | Svatba na pláži | Svatba na lodi | Tajná svatba | Romantická svatba | Svatba na míru | Svatba na klíč | Svatební balíčky | Tajná svatba v Chorvatsku | Dvojitá svatba | Výročí a jubilea | Svatební služby v zahraničí |  Civilní svatba

Projekt pro zjištění poptávky – zájmu o nabízené služby s možností vykonání objednaných služeb na Dohodu o provedení jednorázové práce.
Created by Webycrea © 2015-2024 | svatbavchorvatsku.anipiip.com | All Rights Reserved.