logo - Svatba v Chorvatsku - SvatbyCro

Svatba u moře podle vás

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

Obecné podmínky využívání poskytovaných služeb


Tento dokument obsahuje závazná pravidla a podmínky používání služeb a webů, provozovaných https://svatbavchorvatsku.anipiip.com/ a je povinen je dodržovat každý, kdo chce tyto služby využívat.
Použité pojmy: Server = veškeré internetové služby, poskytované provozovatelem, Správce = majitel Serveru nebo osoba pověřená jeho správou, Podmínky = tento dokument, Data = jakýkoli datový vstup nebo akce, kterou uživatel na stránkách učinil.
Provozovatel Serveru je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce služby, které umožňují uživatelům vkládat či nahrávat textové, obrazové a zvukové informace (dále jen Data), např. pomocí aplikací třetích stran, aplikací pro sdílení, hodnocení, komentáře a formuláře. Některé jmenované služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Při používání jednotlivých služeb a produktů může Server využívat nabízených služeb propojených serverů. Služby usnadňují uživateli i přístup na další servery provozované Správcem.
Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby Serveru či služeb a aplikací třetích stran propojených se Serverem Správce.
Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje či je jakkoli jinak využívá, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.
Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.
Při běžném využití služeb Serveru není uživatel povinen uvést emailovou adresu. Při využití např. kontaktního formuláře či jiných přidružených aplikací, může být uživatel požádán / vyzván k uvedení emailové adresy, popř. dalších údajů požadovaných správcem dané aplikace či služby, popř. Správcem Serveru, a to takových dat, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.
Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů sdělených Správci a za včasné oznámení jakýchkoli změn těchto údajů. Uživatel plně nese následky toho, že e-mailová adresa, na kterou mu mohou být Správcem posílány důležité informace, je neaktuální, že tuto adresu pravidelně nekontroluje nebo její stav neumožňuje přečtení e-mailové zprávy.
Pro Data, která uživatel na Server vkládá platí určité pokyny a omezení. Tyto pokyny jsou zveřejněny přímo na stránkách Serveru, prostřednictvím nichž uživatel Data vkládá. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat.
Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.
Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojené či přidružené odkazy na jiné webové servery či aplikace (dále jen Propojené servery). Propojené servery nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného Propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Správce není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru. Uživatel využíváním Serveru potvrzuje, že si je vědom možnosti získání, popř. zaregistrování jeho IP či ID adresy ze strany Propojených serverů. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Správce schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Správce Serveru tedy nijak nezodpovídá za nakládání Propojených serverů se získanými Daty uživatele. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.
Na tomto Serveru nejsou Správcem shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem může být e-mailová adresa uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo, osobní přístupové heslo, které volí uživatel, a to výhradně v případech využití libovolné aplikace třetí strany, např. pro kontaktní formuláře, hodnocení produktu či služby, sdílení, odběry novinek, atp. Tímto se maximálně snažíme ochránit Data našich uživatelů před případným cizím zneužitím. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z veřejné části našeho webu, případně z naší databáze. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob a vyhrazuje si právo uchovávat si údaje o činnosti Uživatele na Serverech, aby mohl později vyhovět případným žádostem orgánů státní správy o jejich sdělení.
Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít pouze informační charakter v zájmu komunikace v rámci poskytovaných služeb. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit Správci Serveru prostřednictvím veřejně dostupných KONTAKTŮ, např. v menu webu.
Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním služeb Serveru předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Správci následující práva k těmto výsledkům činnosti Uživatele a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, veřejně vystavovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Správci povinnost tyto práva jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží uživateli úplata.
Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely pomocí Propojených serverů. Z tohoto důvodu je Uživateli doporučeno seznámit se s Podmínkami konkrétních Propojených serverů. Propojené servery a Správce jsou oprávněni se vzájemně informovat o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Serveru a jsou oprávněni tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.
Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci; aby byla chráněna či bráněna práva Správce nebo provozovatelů Propojených serverů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.
Správce prohlašuje, že se zavedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při využívání služby Serveru mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.
Správce neodpovídá za přerušení či omezení poskytování služeb či Serveru v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy zařízení Propojených serverů a jiných dodavatelů.
Správce neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.
Správce dále neodpovídá za případná porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu, firmě atd., kterého se dopouští Uživatel používáním názvů, které jsou již chráněny.
Správce nezodpovídá za činnost Uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru Uživateli, Propojenými servery či třetími osobami.
Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by Uživatelům, Propojeným serverům, nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez předchozího oznámení služby Serveru upravovat, inovovat, dočasně či trvale pozastavit. Uživateli v tomto případě nevzniká jakýkoliv nárok na refundaci ani jinou náhradu.
Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu Uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.
Uživateli je doporučeno pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat v využívání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
Služby Serveru mohou odesílat Uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž Uživatel dostává požadované či vyžádané informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd. pouze v případech, kdy o zasílání těchto informací Uživatel zažádá.
Nedílnou součástí Provozních podmínek mohou být i specifická pravidla, uveřejněná na jednotlivých webech Správce. Uživatelé, kteří využívají i jiné jednotlivé weby či Propojené servery jsou povinni dodržovat i tato pravidla a dbát všech pokynů Správce.
Pokud Správce usoudí, že Uživatel porušil Podmínky či pravidla, je oprávněn smazat nebo deaktivovat Data, vložená Uživatelem, a to i v případě, že se jednalo o Data, vložená nebo zvýhodněná pomocí placené služby. Uživateli v tomto případě nevzniká jakýkoliv nárok na refundaci ani jinou náhradu.
Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou Uživatelé zasílat Správci Serveru prostřednictvím veřejně dostupných KONTAKTŮ, např. v menu webu.Uživatel odpovídá za škodu vzniklou Správci či třetím osobám v důsledku porušení těchto smluvních podmínek.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a Podmínek o Ochraně Osobních Dat.
 

Svatba v Chorvatsku | Svatební obřad | Svatba u moře | Svatba v zahraničí | Registrované partnerství | Životní partnerství | Svatba homosexuálů v Chorvatsku | Obnovení manželského slibu | Symbolická svatba | Právně platná svatba | Svatební služby | Svatba na pláži | Svatba na lodi | Tajná svatba | Romantická svatba | Svatba na míru | Svatba na klíč | Svatební balíčky | Tajná svatba v Chorvatsku | Dvojitá svatba | Výročí a jubilea | Svatební služby v zahraničí |  Civilní svatba

Projekt pro zjištění poptávky – zájmu o nabízené služby s možností vykonání objednaných služeb na Dohodu o provedení jednorázové práce.
Created by Webycrea © 2015-2024 | svatbavchorvatsku.anipiip.com | All Rights Reserved.